Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

Giriş

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili tüm diğer mevzuat uyarınca www.suleymaniyehamami.com.tr`nin (Bundan Sonra “SÜLEYMANİYE HAMAM” olarak anılacaktır) bu kapsamda var olan bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, müşterilerimizin ve internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizin dikkatlerine sunulmaktadır.

Yasal Dayanak

Kişisel verilerinin kullanılması ve korunması hususu ülkemiz mevzuatında birçok farklı kanunda düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunların en başında KVKK yer almakla birlikte yine 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu da kişisel verilerin kullanılmasına ve korunmasına ilişkin hükümler içermektedir.

SÜLEYMANİYE HAMAMI Tarafından Toplanan Kişisel Veriler

• Adı, soyadı, kimlik numarası ve kimlik bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri, adres ve elektronik posta adresi ve diğer iletişim bilgileri, ülke, uyruk ve bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuatın gerekli kıldığı sair tüm hallerde kimlik tespiti yapılması için gerekli diğer bilgi ve belgeler.

• Özel nitelikli kişisel veriler: İlgili mevzuatta düzenlenmiş olması kaydıyla görüntü, fotoğraf, sağlık raporu, anlaşmalı tur firmaları tarafından SÜLEYMANİYE HAMAM’a iletilen tüm veriler.

• Pazarlama ve iletişim tercihleriniz.

Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

Kişisel veriler, SÜLEYMANİYE HAMAM’ın meşru faaliyet alanında verdiği hizmetleri sürdürebilmesi amacıyla kullanılacaktır. Bu nedenle söz konusu kişisel veriler, meşru faaliyet alanının gerektirdiği diğer tüm amaçlar çerçevesince toplanacak, işlenecek ve saklanacaktır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Üçüncü Kişilerden Sizinle İlgili Olarak Toplanan Kişisel Veriler

Toplanan kişisel veriler, hukuki mevzuata uygun olarak internet siteleri, mobil uygulama sağlayıcıları, SÜLEYMANİYE HAMAM ile işbirliği gerçekleştiren kurum ve kuruluşlar, tur firmaları gibi kaynaklardan ve/veya elektronik ortamda işlem yapan müşterilerimizin verdikleri bilgiler ve verilerden elde edilmektedir.

5.2. Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

SÜLEYMANİYE HAMAMI tarafından işletilen her türlü internet sitesi ve mobil uygulamalardaki ziyaretinize dair bilgileri derleyen ve ana amacı sizleri daha iyi tanımaya ve sizlere yeni hizmetler sunmaya fayda sağlamak olan çerez (cookie) adı verilen küçük dosyalar kullanılmakta ve bu dosyalar aracılığı ile de ziyaretinize ilişkin bilgiler kaydedilmektedir. Çerez politikamıza belirlenen linkten ulaşabilirsiniz.

5.3. Direkt olarak müşteri ve müşteri adaylarından toplanan Kişisel Veriler

Kişisel verileriniz, SÜLEYMANİYE HAMAM ile işbirliği yapan tur firmaları ile herhangi bir yolla temasa geçilmesiyle ya da elektronik ortamda doğrudan işlem yapan müşteri ve müşteri adaylarının verdikleri verilere istinaden kişilerin rızaları ve mevzuat uyarınca toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

SÜLEYMANİYE HAMAM, mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Söz konusu kişisel verileriniz; veri madenciliği, veri tabanı oluşturma, raporlama, pazarlama, pazar araştırması ve iş geliştirme faaliyetleri amacıyla ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilecek ve çeşitli istatistiksel değerlendirmelerde kullanılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

SÜLEYMANİYE HAMAMı ile paylaşılan kişisel veriler SÜLEYMANİYE HAMAMı’nın gözetimi ve kontrolü altındadır. SÜLEYMANİYE HAMAMI mevzuat hükümleri gereğince verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli tüm organizasyonu sağlar ve teknik önlemleri alır.

Üçüncü Kişilerle Paylaşım

SÜLEYMANİYE HAMAMı’ın meşru faaliyet alanına giren yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için; SÜLEYMANİYE HAMAM tarafından hizmet alınan ve/veya hizmet sağlanan tur firmaları ve benzeri ile adli ve idari makamlar ve benzeri resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile veriler paylaşılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Elde edilen kişisel veriler, mevzuatın izin verdiği ölçü ve şekilde, SÜLEYMANİYE HAMAM’ın yurtdışında hizmet aldığı ve/veya sağladığı üçüncü gerçek ya da tüzel kişiler ile paylaşılabilecektir. Ayrıca; elde edilen kişisel veriler, bunlar dışında, verinin saklanması, işlenmesi ve “Bilgi İşlem Hizmetleri” çerçevesinde, Bulut (Cloud) ortamı ve uygulamalarında da yurtiçi ve/veya yurtdışında kullanılabilecektir.

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verilerinizin gerektiği şekilde korunması için gerekli tüm tedbirler alınır.

Kişilerin Hakları

Müşterilerimiz ya da müşteri adaylarımız ile çalışanlarımız veya iş görüşmesi gerçekleştirilen kişiler aşağıdaki haklara mevzuat uyarınca sahiptir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Mevzuat uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK`nın 28. maddesinin 2. fıkrası ile bu hükümden başkaca mevzuatta yukarıda sayılan söz konusu hakların kullanımına istisna getiren düzenlemelerde yer alan haller, bu maddenin kapsamı dışındadır.

Verilerin Güncelliği

Mevzuat ve işlem gereklilikleri uyarınca, müşterinin, talep ettiği hizmetin sağlanmasına yönelik işlemin başladığı anda bildiği veya bilmesi gerektiği tüm önemli ve gerekli verileri bildirmesi gerekmektedir. Talep edilen hizmete yönelik işlemin başlamasından sonra müşteri tarafından paylaşılan veriler ile ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde, verilerin güncel ve doğru hali müşteri tarafından SÜLEYMANİYE HAMAM’a iletilmelidir. Verilerin güncel tutulması zorunluluğu veriyi veren kişiye aittir. SÜLEYMANİYE HAMAM da veriyi veren kişinin talepleri doğrultusunda verileri güncelleyecektir.

İletişim

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme ile ilgili her türlü sorun, soru ve önerinizi info@suleymaniyehamami.com.tr elektronik posta adresi ile aşağıda yer alan iletişim adresine iletebilirsiniz:

Süleymaniye Hamamı

Mimar Sinan Cad. No:20 Süleymaniye Fatih/İstanbul/Türkiye